file:///C:/Users/Eigenaar/Documents/Nieuwsflits%20KBO%20februari%202022.pdf

               Bond voor Ouderen vanaf 50 jaar 

Dit is de kennisgeving mbt persoonsgegevens in het kader van de algemene verordening 

 .

*Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wettelijk van kracht. Een verordening die door Europese Commissie is geïnitieerd en van toepassing is voor alle bedrijven, instanties en verenigingen. De verordening is gericht op het beschermen en zoveel als mogelijk, voorkomen van het verkeerd gebruik c.q. misbruik van persoonsgegevens. Deze verordening is ook van toepassing voor KBO Landgraaf

*Als bestuur van de KBO Landgraaf bewaren en bewerken we de volgende gegevens van onze

leden: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, man of vrouw , gehuwd

of samenwonend, datum van lidmaatschap en de functie binnen de vereniging.

*Bankgegevens en machtigingen incasso’s.

*Deelnemerslijsten voor activiteiten worden na 2 jaar vernietigd.

*Foto’s gemaakt tijdens activiteiten worden alleen na toestemming 


_

\________________________________________________________gepubliceerd.

*De KBO Landgraaf is verantwoordelijk voor het beschermen van alle gegevens die worden

Bijgehouden van de Leden en Ereleden. De gegevens zullen “passend beveiligd” worden tegen ongeautoriseerde toegang c.q. gebruik.

Bovengenoemde gegevens worden door het bestuur van KBO Landgraaf enkel als volgt en voor

onderstaande doeleinden gebruikt:

*Contactgegevens voor het aankondigen van en uitnodigen aan activiteiten en t.b.v. KBO

Limburg en Unie KBO-PCOB.

*Contactgegevens en bankrekeningnummers worden adequaat beheerd (en beveiligd) en zijn

alleen toegankelijk voor de voorzitter, secretaris en penningmeester van de KBO Landgraaf

*Bankgegevens, voor incasso van de jaarlijkse contributie en kosten van deelname aan

activiteiten worden enkel en alleen beheerd door de penningmeester.

Als er aanvullende gegevens worden verzameld en vastgelegd, zal het bestuur de leden vooraf

informeren en toestemming vragen.

Geen van de contactgegevens wordt gedeeld met personen, bedrijven, instanties of instellingen

zonder schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon of personen.

Alle contactgegevens die niet (meer) noodzakelijk zijn worden verwijdert.

Na verhuizing van een lid wordt op zijn verzoek de gegevens doorgegeven aan een collega

KBO vereniging.

Gegevens noodzakelijk voor (reis)verzekeringen e.d. zullen wel worden doorgegeven.

Het bestuur vertrouwt erop dat de leden van de KBO Landgraaf instemmen met voornoemde

wijze van verwerking van persoonsgegevens.

Na beëindiging van het lidmaatschap worden al uw contactgegevens uit onze administratie verwijderd:

a. na 24 maanden (wettelijk voorgeschreven)

b. direct anonimiseren op schriftelijk verzoek


_________________________________________________________

Huishoudelijk Regalement KBO Landgraaf !

Dit regalement wordt aangepast aan de nieuwe normen. Ook worden de statuten hier gepubliceerd op het moment dat ze herschreven zijn.